Dokumenty rekrutacyjne 2017/2018

                                                               Aktualności

07.04.2017 Informacja i dokumenty   związane z rekrutacją
 
do SP 2 Żnin

 

1. Wniosek do I klasy spoza obwodu  szkoły do pobrania

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy oraz klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Śniadeckiego -do pobrania

3. Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły - do pobrania

  

 

Informacja  Postępowanie rekrutacyjne do klasy 1  i klasy sportowej  w 2017/2018 r

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

(dotyczy dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie)

 

 

……………………………………………                

     Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) kandydata

……………………………………………

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

 

 

     Dyrektor

Szkoły Podstawowej

                                                                       nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

                                                                       ul. Wandy Pieniężnej 19

                                                                       88-400 Żnin

                                                                                                            

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

(dotyczy dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie)

 

 1. Dane osobowe kandydata i rodziców

 

1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów) kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców (opiekunów) kandydata [1]

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

 1. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

 

1.        Pierwszy wybór

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

2.        Drugi wybór

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

 

3.        Trzeci wybór

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

 

 

 1. Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2016r.

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z podanych kryteriów należy wstawić znak X

 

L.p

 

Kryterium

 

 

Tak*)

 

Nie*)

Wartość kryterium w punktach

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

 

 

 

..................../10

2.

Kandydat pochodzi  z rodziny wielodzietnej (posiada niepełnoletnie rodzeństwo)

 

 

 

....................../10

3.

Kandydat objęty jest kształceniem specjalnym

 

 

 

 

....................../1

 

4.

Niepełnosprawność rodzica/opiekuna lub rodzeństwa

 

 

 

.................../1

SUMA

 

..................../22

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie .........

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[2]
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                         ……………………………………………

                      data                                                                                                czytelny podpis rodzica kandydata

 

 


 

[1] Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

[2] Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy oraz klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego  na rok szkolny 2017/2018:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami

 

 

od 03.04.2017r. do 21.04.2017r.

do godz. 15:00

 

od  15.05.2017r. do 22.05.2017 r. do godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 Od 29.03.2017 do 30.03.2017r.

od  18.05.2017r. do 19.05.2017r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do dnia 31.03.2017r. do godz. 15.00

do dnia 22.05.2017 r do godz.15:00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

do 28.04.2017r. do godz. 15:00

do 29.05.2017r.  do godz. 15:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29.04.2017 do 08.05.2017

 

Od 30.05.2017 do 02.06.2017r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do dnia 12.05.2017  

do godz. 15.00

do 06.06.2017r. do godz. 15:00

 

5.

Składanie wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 

 

……………………………………………                                                         ……………………….

     Imię i nazwisko  rodzica (opiekuna prawnego)kandydata                                                                                                     Miejscowość, data

……………………………………………

  Adres do korespondencji

……………………………………………

 

 

      Dyrektor

Szkoły Podstawowej

                                                                       nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

                                                                       ul. Wandy Pieniężnej 19

                                                                       88-400 Żnin

                                                                               

                                                                      

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej[1]

 

Dane osobowe kandydata i rodziców

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imiona i nazwiska rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców(opiekuna) i kandydata [2]

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców(opiekunów) kandydata - o ile je posiadają

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy

1.        Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[3]

2.        Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                             Czytelny podpis rodzica  kandydata

 

 


 

[1] Zgodnie z Art.20 e ust.1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.

 

[2] Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

[3] Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

 

 


 

Informacja  Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych 2017/2018
Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w SP 2 Żnin - pobierz
Wniosek -  pobierz

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

nr 2 im. Jana Śniadeckiego  na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2017 Burmistrza Żnina z dnia 17 lutego 2017r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 08.03.2017r. do 04.04.2017r.

do godz. 15.00

 

od  06.04.2017r. do 16.06.2017r.

do godz. 15.00

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

do 06.04.2017r. do godz. 15.00

od dnia 19.06.2017r. do godz. 15.00

3.

Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia kandydata przez rodzica/prawnego opiekuna 

od 07.04.2017r. do dnia 13.04.2017r. do godz. 15.00

 

od 20.06.2017 do 23.06.2017r. do godz. 15.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do dnia 14.04.2017 do dnia 18.04.2017 

do godz. 15.00

do 26.06.2017r. do godz. 15.00

 

5.

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych od dnia 19.04.2017r. do 27.04.2017r.

 

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia od dnia 28.04.2017 do dnia 09.05.2017r.

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia od dnia 10.05.2017r. do 18.05.2017r.

 

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora od dnia 19.05.2017r. do 29.05.2017r.

9.

Podpisywanie umów cywilnoprawnych

od 30.05.2017r. do 13.06.2017r. do godz. 15.00

od 27.06.2017r. do dnia 11.07.2017r. do godz. 15.00

 

         

 

 

……………………………………………                

     Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

 

   

         Dyrektor

          Szkoły Podstawowej   

                                                                                 nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

                                                                                ul. Wandy Pieniężnej 19

                                                                                 88-400 Żnin

 

                                                                                                                                           

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego

oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

 

     I.                        Dane osobowe kandydata i rodziców

 

1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imiona i nazwiska rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

        II.                        Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących

     wychowanie przedszkolne

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

1.        Pierwszy wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola

2.        Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola

3.        Trzeci wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

     III.                        Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty

     i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie[1]

 

 

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

L.p.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Tak*)

Nie*)

 

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Oświadczenie[2] o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

 

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [3]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[4] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

 

 

 

 

 

 

 

 

      IV.                         Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu

z organem prowadzącym [5]

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X

 

L.p.

 

Kryterium

 

 

Tak*)

 

Nie*)

Wartość kryterium w punktach

1.

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.

 

 

 

............./8

 

2.

Pozostawanie przez co najmniej jednego z rodziców w zatrudnieniu w wymiarze co najmniej 0,5 etatu (w przypadku niespełnienia kryterium określonego w pkt.1.

 

 

 

 

............./6

3.

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do tej samej szkoły w roku szkolnym na którym składany jest wniosek.

 

 

 

............./3

4.

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata do korzystania przez dziecko z usług oddziału przedszkolnego w wymiarze:

 

 

 

 

powyżej 9 godzin dziennie

 

 

............ /10 pkt

co  najmniej 9 godzin dziennie

 

 

............/8 pkt.

co najmniej 8 godzin dziennie

 

 

............/6 pkt.

co najmniej 7 godzin dziennie

 

 

........../4 pkt.

co najmniej 6 godzin dziennie

 

 

........../2 pkt

co najmniej 5 godzin dziennie (podstawa programowa :8.00 – 13.00)

 

 

........../0 pkt.

5.

Zameldowanie rodziców na pobyt stały na terenie Gminy Żnin.

 

 

 

.........../10

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100%  kwoty (674,00), o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

b)  w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 % kwoty, o której mowa w lit..a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów = 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt.1 ustawy o świadcz. rodzinnych ÷ dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

 

 

 

.........../1 pkt.

 

..............

SUMA

 

....................

 

 1. Zgodnie z Art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.) , spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.
 2. Do wniosku dołączam oświadczenia[6] o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ...........

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[7]
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuje się do podpisania umowy cywilno-prawnej w terminie do 13.06. b.r. (do 11.07. w przypadku postępowania odwoławczego.)

……………………………………                                                             ……………………………………………

                      Data                                                                                               Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

 

Żnin, dnia………………….

 

……………………………..

Imię i nazwisko rodzica kandydata

 

……………………………………..

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

 

………………………………………

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I A

o spełnianiu kryteriów określonych przez dyrektora szkoły

(część IV wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie).

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

 

 1. .............................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

    

 

 

 

Klauzula:

„Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 

                                                                                              …………………………………….

                                                                                                                                                                                 podpis osoby składającej oświadczenia

 

 

 


 

[1] Zgodnie z Art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze danej gminy,  niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

                     

[2] Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

[3] Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

[4] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

 

[5] Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

[6] Zgodnie z Art.20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

[7] Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Dokumenty rekrutacyjne 2016/2017

     
29.02.2016  Informacje: 

Podstawa prawna:  http://bip.umznin.pl/dokumenty/3715    Uchwała Nr XVII/182/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/3716 Uchwała Nr XVII/183/2016 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin

Wniosek do pobrania w doc.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy oraz klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego  na rok szkolny 2016/2017:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami

 

 

od 29.02.2016r. do 06.04.2016r.

do godz. 15.00

 

od  29.04.2016r. do 16.05.2016 r. do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 17.03.2016r. do 23.03.2016r.

od  09.05.2016r. do 10.05.5016r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do dnia 31.03.2016r. do godz. 12.00

do dnia 12.05.2016 r do godz.12.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

do 19.04.2016r. do godz. 12.00

do 25.05.2016r.  do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2016 do 25.04.2016

 

Od 25.05.2016 do 30.05.2016r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do dnia 28.04.2016  

do godz. 12.00

do 03.06.2016r. do godz. 12.00

 

5.

Składanie wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

  

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2016/2017.

                                                                                                 

……………………………………….

                                                                                                      Pieczęć i podpis dyrektora Szkoły.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego  na rok szkolny 2016/2017:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej wraz z załącznikami

 

 

od 14.03.2016r. do 15.04.2016r.

do godz. 15.00

 

od  29.04.2016r. do 16.05.2016 r. do godz. 15.00

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

do 18.04.2016r. do godz. 15.00

do 25.05.2016r.  do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica  woli przyjęcia kandydata przez rodzica/prawnego opiekuna

od 20.04.2016 do 25.04.2016 do godz. 15.00

 

Od 25.05.2016 do 30.05.2016r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do dnia 26.04.2016 do dnia 28.04.2016 

do godz. 15.00

do 03.06.2016r. do godz. 12.00

 

5.

Składanie wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

9.

Podpisywanie umów cywilnoprawnych

od 08.06.2016r. do 23.06.2016r. do godz. 15.00

 

 

 


  TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO  KLASY IV SPORTOWEJ
 Ważna  informacja!  Klikając w foto można obejrzeć film dotyczący testów sprawnościowych związanych z ubieganiem się o przyjecie do klasy sportowej. O szczegółach testu  w pliku Test1 i Test2
<<< klik w foto

Test 1

 

Test 2

Na Państwa pytania związane z rekrutacją  osobiście lub telefonicznie (tel.(52) 3020452)  udzieli odpowiedzi sekretariat szkoły