Prezydium  Rady Rodziców

      Przewodnicząca Rady Rodziców jest
 Pani
Koszczewska- Smutek Renata

 


 

SP 2 stawia na bezpieczeństwo
Rada rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Szkoły o zakupienie dodatkowej kamery zewnętrznej, której zadaniem będzie monitorowanie boiska szkolnego od strony nowego parkingu oraz orlika. Kamera ta uzupełni system monitoringu szkolnego.
W ten sposób cały teren wokół szkoły zostanie objęty 24 godzinnym nadzorem wizyjnym. Szkoła prowadzi też akcję informacyjną wśród rodziców, która dotyczy parkowania samochodów na nowym parkingu. Parking ten został wybudowany przede wszystkim z myślą o  rodzicach przywożących dzieci do szkoły. Przed budową parkingu, na ulicy W. Pieniężnej parkujące samochody uniemożliwiały płynny ruch na tej ulicy i stanowiły zagrożenie dla innych pojazdów jak i pieszych. Przypominamy, że kierowcy są zobowiązani do stosowania przepisów wynikających z postawionych tam znaków drogowych. (źródło www.um.znin.pl)

 Wewnętrzny regulamin Rady Rodziców
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Śniadeckiego w Żninie


Cele i zadania Rady Rodziców
1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i    zadań szkoły,
- gromadzenie funduszy i  za ich pomocą wspieranie działalności szkoły,
- udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
Organizacja działania Rady Rodziców.
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie wybiera spośród siebie radę klasy składającą sie z trzech osób:
 - przewodniczącego,
 - zastępcę,
 - skarbnika.
3. Przedstawiciele rad klasowych tworzą Radę Rodziców szkoły.
4. Zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) rady rodziców jako organ kierujący pracami rady oraz może wybrać komisje rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępców i członków prezydium, kadencja prezydium trwa cztery lata.
6. Prezydium może tworzyć stałe lub doraźne zespoły robocze spośród członków rady szkoły.
7. Członkowie klasowych rad rodziców i jednocześnie rady szkoły z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców nowo zorganizowanych.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców szkoły i jej organy wewnętrzne.

 1. Uchwały podejmuje sie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala przewodniczący lub zastępcy.
3. Zebrania są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców szkoły.
4. Wybór protokolanta następuje zawsze na początku zebrania.
5. Za protokolarz i jego prowadzenie odpowiada prezydium Rady Rodziców szkoły.
Wybory do organów Rady Rodziców
1. Wybory do organów Rady Rodziców odbywają sie w głosowaniu jawnym.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. wybrani zostają ci, którzy uzyskali najwięcej głosów.
Rozmowy plan pracy Rady Rodziców.
1. Zebranie rady rodziców szkoły może być zwoływane w każdym czasie na wniosek dyrektora szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają sie z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców nie może być mniejsza niż liczba wywiadówek szkolnych.
Zasady gromadzenia funduszy Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
 - ze składek rodziców,
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
- z działalności gospodarczej,
- inne źródła.
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu prezydium Rady Rodziców.
3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców opłatę wnosi rodzic za dziecko najstarsze.
4. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor przedstawia zestawienie rozliczenia przychodów i wydatków konta rady rodziców przygotowanego przez księgową rady rodziców.
5. Do obsługi księgowo- rachunkowej i prowadzenia księgowości zatrudnia się księgową rady rodziców za odpowiednim wynagrodzeniem.
5. Zasady rachunkowości regulują odrębne przepisy.
Zasady wydatkowania funduszy gromadzonych na koncie Rady Rodziców z wpłat rodziców:

1. Nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.
2. Dyplomy na zakończenie roku szkolnego.
3. Wydatki związane z pasowaniem na ucznia.
4. Listy gratulacyjne dla rodziców.
5. Nagrody dla uczniów w różnych konkursach w trakcie roku szkolnego.
6. Mikołajki (słodycze).
7. Dzień Dziecka.
8. Wpłaty celowe (filharmonia, wycieczki).
9. Prenumeraty czasopism dla uczniów.
10. Pomoc dla Samorządu Uczniowskiego (wiązanki okolicznościowe).
11. Stroje dla uczniów (zespół muzyczny, stroje ludowe, stroje sportowe).
12. Wynagrodzenie dla księgowej.
Fundusze gromadzone na koncie "S" (wpłaty sponsorów, prowizje wpłaty celowe):

1. Finansowanie potrzeb szkoły w zakresie polepszania bazy szkolnej.
2. Drobne remonty.
3. Przejazdy uczniów na zawody i konkursy.
4. Druki i prowizje bankowe.
5. Dofinansowanie imprez szkolnych.
6. Wpłaty celowe.
Podstawa prawna:
 Art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.


Regulamin przyznawania nagród książkowych
 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego
ustalony przez Radę Rodziców

 1.W klasach I-III nagrody książkowe otrzymują uczniowie za bardzo dobre
wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie podczas zajęć i przerw
między lekcyjnych (8 sztuk w każdej klasie). O tym, kto otrzyma nagrodę
książkową spośród uczniów  wyróżniających się w nauce, decyduje
wychowawca klasy,
2.W klasach IV-VI nagroda książkowa może być przyznana uczniowi, który
otrzymał na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem (4,75),
3.
Nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców otrzymują uczniowie z pocztu  sztandarowego.
4.
 Za osiągnięcia sportowe nagrody książkowe przyznawane są uczniom, którzy brali udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich i zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.
5.  Nagrody specjalne-konkursowe otrzymują uczniowie za znalezienie się w
pierwszej dziesiątce etapu wojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego
6. Nauczyciel organizator konkursu wnioskuje do Rady Rodziców o
dofinansowanie zakupu nagród książkowych dla finalistów określonych konkursów
7.   Nagrody książkowe wręczane są uczniom podczas uroczystego apelu
8. Warto
ść poszczególnych nagród jest ustalana corocznie podczas zebrania
Rady Rodziców,

9. Dopuszcza się przyznanie dodatkowej nagrody książkowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach  za zgodą Rady Rodziców.
10.          Nagrody książkowe na koniec roku szkolnego kupują Rady Rodziców
poszczególnych klas w porozumieniu z nauczycielem wychowawcą.
11.          Regulamin przyjęto podczas zebrania Rady Rodziców w marcu 2010 r.
12.          Nagrodę może otrzymać ten uczeń, którego rodzice dokonali wpłaty na konto Rady Rodziców


Pobierz plik do druku